به گزارش «نسیم آنلاین»، از ابتدای مهرماه تا پایان هفته گذشته، میزان بارش‌های سال آبی 95- 94 در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 56 درصد و نسبت به درازمدت 10 درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، ارتفاع بارش‌ها در زمان مشابه سال آبی گذشته 89 میلی‌متر و میانگین درازمدت 47 ساله 126 میلی‌متر بوده است.
در این مدت بیشترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به دراز مدت مربوط به آذربایجان غربی با 137 درصد افزایش و کمترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به دراز مدت مربوط به سیستان و بلوچستان با 99 درصد کاهش بوده است.
همچنین سطح پوشش برف سال جاری 113 هزار و 474 کیلومتر مربع بوده که نسبت به سال گذشته 52 درصد کاهش داشته است.
سطح پوشش برفی در زمان مشابه سال گذشته 236 هزار و 408 کیلومتر مربع گزارش شده بود.