درِگوشی مردم با «نود اقتصادی»- لطفا در خصوص دلایل پرداخت نشدن حقوق نیروهای مسلح به صورت کامل، بنویسید. از مسئولان بپرسید چرا حقوق نیروهای مسلح یا پرداخت نشده یا برا آنهایی که پرداخت شده، کامل واریز نشده است