«نود اقتصادی»:معاون فنی شرکت بیمه ایران خبرداد که با استعفای اوازاین سمت موافقت شده اما به عنوان مشاور فنی مدیرعامل شرکت بیمه ایران منصوب شده است.

محمد حیدری درگفتگو با «نود اقتصادی»، دلیل کناره گیری از سمت معاون فنی شرکت بیمه ایران را  سنگین بودن حجم فعالیت ها  دانست و افزود که همچنان به عنوان عضو هیات مدیره و مشاور فنی مدیرعامل در شرکت بیمه ایران حضور خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران گفت که مدیرعامل این شرکت هنوز تصمیمی برای معرفی گزینه نهایی معاون فنی نگرفته اما از او وتعداد دیگری ازمدیران برای  معرفی معاون جدید بیمه ایران مشورت گرفته و احتمال داد
که گزینه نهایی ازافراد توانمند حاضردرمعاونت فنی بیمه ایران برگزیده خواهد شد.

وی،درعین حال اذعان داشت که ازحضور درسمت مدیریت عاملی شرکت بیمه میهن منصرف شده و توضیح داد که شرکت بیمه میهن او را به عنوان گزینه مدیرعامل به بیمه مرکزی معرفی کرده بوده اند و برخی ازمراحل مختلف آن هم  طی شد اما در لحظه آخر به دلیل  اختلاف نظر با آنها از ادامه مسیر انصراف داده است.

به گفته حیدری، شرط حضور او برای سهامداران شرکت بیمه میهن، تزریق و افزایش سرمایه در شرکت بوده زیرا این شرکت برای  جهش نیازمند برخی ابزارها است که با خواسته های او از ناحیه سهامداران شرکت بیمه میهن موافقت نشده است.