«نود اقتصادی»:رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت:تقاضای ما از مجلس این است که در بودجه با صراحت بیاورند که معافیت انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد یا سقف ندارد و یا یک سقف را بگذارند و بهانه را از مجری بگیرند.

سید پرویز فتاح با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معاف هستند و به یک قانون دائمی تبدیل شده است، گفت: هیئت رییسه مجلس معتقد است که چون برنامه ششم توسعه تبدیل به برنامه شده دیگر نیازی نیست که هر ساله در بودجه سنواتی این مصوبه آورده شود.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزود: از آنجاکه دولت ها در اجرای برنامه های پنجساله الزام آنچنانی ندارند و به برنامه ها بی اعتنایی می شود تقاضای کمیته امداد این است که در بودجه 97 با صراحت این بخش آورده شود، چراکه از تکرار آن قطعا ضرر نمی کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع معافیت انشعابات برای افراد تحت پوشش کمیته امداد باید در بودجه سال 97 گنجانده شود، ادامه داد: یک ایراد این است که سقف آن محدود است، به عنوان مثال زمانی که نهادهای ذیربط برای 20 هزار واحد انشعاب آب، برق و گاز انجام می دهند دیگر نمی پذیرند و می گویند که سقف ما پر شده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، تصریح کرد: زمانی که ما سوال می کنیم که این سقف از کجا پر شده و چه کسی برای آنها سقف قائل شده و قانون کجا سقف تعیین کرده است، اظهار می شود که بودجه ما محدود است، لذا تقاضای ما از مجلس این است که در بودجه با صراحت بیاورند که یا سقف ندارد و یا یک سقف را بگذارند و بهانه را از مجری یعنی بخش های مختلف دولتی بگیرند.