«نود اقتصادی»:دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها وزارت راه و شهرسازی در گزارشی آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش،آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ٩٦/١٢/٢٤  تا ٩٧/٠١/٠٣ بشرح ذیل اعلام ‌شده است:

١- مسافر جاده ای با صورت وضعیت(داخلی): ٣,١٧٩,٦٦١ نفر

٢- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (ورودی): ١٨٤,٦٢٩نفر

٣- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (خروجی): ٤٠٦,٨٥٥نفر

٤- تعداد مسافر داخلی(عمومی) جابجا شده در بخش جاده ای در نوروز:٥,١٥١,٠٥٠ نفر

٥- سفر جاده ای با صورت وضعیت (داخلی) : ٣٠٥,٧٩١سفر

جابجایی مسافران با شبکه ریلی

٦-تعداد مسافر ریلی(داخلی و بین المللی) : ٧٨٦,٥٥٤ نفر

٧- تعداد سفر ریلی(داخلی و بین المللی): ١,٨٩٤ سیر

جابجایی مسافران در صنعت هوانوردی

٨-اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور(داخلی و بین المللی): ١,٣٦٦,٠٣٠ نفر

٩-تعداد نشست و برخاست هواپیماهای مسافری (داخلی و بین المللی): ١١,٠١٤ فروند

گردشگری دریایی

١٠- ورود و خروج مسافر دریایی: ١,١٦٢,٧٩٦نفر

١١- ورود و خروج گردشگر دریایی: ٧٥٨,٣٤٨ نفر

١٢- ورود و خروج شناور مسافری : ١١,٧٧٢ فروند

١٣- ورود و خروج شناور تفریحی: ٧٣,٤٢٢ فروند