«نود اقتصادی»- زیان انباشته شرکت یزد سفالین، شرکت وابسته به بانک سپه در انتهای سال مالی منتهی به آذر 96 از مرز 50 درصد مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت عبور کرده و با این اتفاق، این شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده است.

شرکت‌هایی که زیان انباشته آنها به بیش از نصف سرمایه آنها برسد، مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت می شوند.

در اینصورت ضروری است تا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام آن شرکت تشکیل و در مورد بقاء و یا انحلال آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم گیری شود.

کارخانجات یزد سفالین از شرکت های فرعی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بوده که عمده سهام این هلدینگ در اختیار بانک سپه قرار دارد.