پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص عملکرد دولت در حوزه بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: برای اینکه مشخص شود عملکرد دولت در حوزه بهبود فضای کسب و کار چگونه بوده است، باید به اعداد و ارقام و آمارهای دولت در این زمینه توجه کنیم.
وی افزود: در حالی که شعار اصلی رئیس جمهور محترم در حوزه اقتصادی طی انتخابات سال 92 بهبود فضای کسب و کار بوده، اما به نظر می‌رسد اقدامات اصلاحی که در چهار و یا پنج سال اخیر انجام شده در جهت کاهش آهنگ اقدامات اصلاحی در بهبود محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار بوده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: اگرچه در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی به ویژه در سال اول در حوزه اقتصاد کلان شاهد بهبودهای جدی بودیم و رویکرد اقتصاد کلان در این چهار سال مساعد، همراه و در مسیر کاهش تورم و ایجاد انضباط پولی و تا حدی انضباط مالی در دولت بود، اما به دلیل این که سایر اجزای محیط کسب و کار و سایر سیاستهای اقتصادی مساعد و همراه در وزارتخانه‌های مختلف و در نهاد برنامه ریزی دولت چیده نشد، این سیاستها نتوانست به ثبات مورد نظر برسد و مسیر خودش را کماکان ادامه دهد کما اینکه سال 96 شاهد برگشت تمام آن تلاشهای دولت تا حدی به عقب بودیم.
وی تصریح کرد: طبیعی است که اگر همسویی و هم راستایی سیاستها وجود نداشته باشد، همیشه در نقاط تضاد بین عملکرد سیاستهای متناقض می‌تواند بیرون بزند و آشفتگی را به اقتصاد کشور بازگرداند. این اتفاق پارسال در سیاستها افتاد و دلیلش هم تناقض و ناهماهنگی در سیاستها بود.