«نود اقتصادی»:شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرده: نظر به شایعات اخیردرخصوص مشکلات احتمالی ناشی ازکمبودآب وتأثیرآن درتوقف خطوط تولید شرکت درتابستان،این شرکت با توجه به بازچرخانی پساب موجود،بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز از این طریق تأمین می شود.

براساس اعلام شرکت فولاد مبارکه اصفهان،پروژه جمع آوری پساب فاضلاب شهرهای اطراف تاکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخشی از آن در سالجاری استحصال می  شود.

این گزارش حاکیست:استفاده همزمان ازمنابع جایگزین در دست بررسی قرار گرفته و از این رو تولید شرکت با تهدید جدی به دلیل کمبود آب مواجه نشده  وتغییر محسوسی در پیش بینی سود سال جاری صورت نمی گیرد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان اطمینان داده که در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب افشا می شود.