«نود اقتصادی»: مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا گفته که در زمینه صنعت و معدن، فناوری های نوین نتوانسته اند به رویکرد های جدید و مجازی سازی دست یابند اما در زمینه گردشگری و حمل و نقل،موقع مطرح کردن استارت آپی است که بتواند انقلابی را در این عرصه ثبت کند.

ولی آذروش افزوده که برای ماندن در این عرصه رقابتی ، برون رفتن از بازارها و عملکردهای سنتی در عرصه اقتصادی ضروری است و در دنیای نرم افزار و اینترنت کنونی که در حال بلعیدن اقتصاد جهانی است، هلدینگ صنعت و معدن و حمل و نقل و گردشگری آتیه صبا نیز بر آن است تا در عرصه نوآوری های جدید دنیای الکترونیکی کسب و کار، با راه اندازی استارت آپ های حمل و نقل و گردشگری بتواند با تکیه بر حمایت از سخنان مقام معظم رهبری راه را برای کارآفرینی نوین هموار سازد.

به گفته آذروش،هلدینگ صنعت و معدن و حمل و نقل و گردشگری آتیه صبادراین راستا با توجه به نیاز خود در عرصه حمل و نقل ،به دنبال ایجاد انقلابی در استارت آپ حمل و نقل و گردشگری است تا بتواند درامد زایی پایدار در هلدینگ را با سرمایه گذاری در استارت آپ ها رقم بزند.