«نوداقتصادی»- مشاور وزیر راه وشهرسازی، داشتن هرگونه رابطه سهامداری با شرکتِ در آستانه تاسیس شرکت تخصصی بیمه زندگی باران را رد کرد.
اواسط اسفندماه سال قبل، عبدالناصرهمتی، رئیس کل بیمه مرکزی در سی‌امین صبحانه کاری بازار سرمایه خبر داد  که دومین بیمه تخصصی عمر در شورای بیمه تصویب شده و اسم آن هم بیمه زندگی "باران" است و ابراز امیدواری کرد که پروانه آن هم هرچه زودتر صادر شود.
از همان زمان تا اکنون نجواهای مختلفی دایر بر وجود رابطه سهامداری بین این شرکت در آستانه تاسیس با حسین عبده تبریزی در صنعت بیمه به گوش رسیده است.
اکنون، حسین عبده تبریزی درگفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرد که در جریان راه اندازی شرکت بیمه زندگی باران فقط نقش مشاور مطالعاتی آن را برعهده داشته و هیچگونه رابطه سهامداری با این شرکت بیمه‌ای در آستانه تاسیس ندارد.

گفتنی است عبده تبریزی متخصص در حوزه تامین مالی پروژه‌هاست