«نود اقتصادی»:خبرنگار نود اقتصادی اطلاع یافته است که دلیل عدم حضور علیرضاجهانگیریان،مشاور وزیر در امور حمل و نقل در جلسات مدیران و مشاوران وزارت راه و شهرسازی ناشی ازعدم دعوت از او برای حضور در این جلسات بوده است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  در اواسط تیرماه سال 94 و با صدور حکمی علیرضا جهانگیریان، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی  کشوری را به عنوان مشاور وزیر در امور حمل و نقل منصوب کرد.

گفته می شود که از همان زمان تا اکنون جهانگیریان، در جلسات مشاوران وزارت راه و شهرسازی حضور نیافته که این امر برخاسته از دعوت نکردن او به این جلسات است.