«نود اقتصادی»:مدیرکل ارتباطات همراه اول، تاییدکرد که نوسازی زیرساخت های ارتباطات همراه اول به طور کامل انجام شده و بابت بروز برخی اختلال های به وجود آمده برای مشترکین و مراکز خدمات همراه اول درجریان اجرای این نوسازی، عذرخواهی کرد.

شاهین آرپناهی در گفتگو با نود اقتصادی اذعان داشت که کل زیرساخت قبلی و قدیمی ارتباطات همراه اول کنار گذاشته شده و پس از نصب و نوسازی سیستم جدید، عمده سیستم ها ، اکنون نصب و راه اندازی شده اند.

وی،پیرامون بروز برخی اختلال ها درجریان نصب زیرساخت های جدید برای مراکز خدمات مشترکین همراه اول هم گفت که درحال حاضر 11 هزار مرکز خدمات مشترکین همراه اول در کشور وجود دارد، بنابراین این مراکز دسترسی های جدید را تجربه می کنند که ممکن است تا مدتی اختلالاتی راشاهد باشند.

آرپناهی اطمینان داد که تمامی سرویس های نصب شده بزودی به بهره برداری برسند و این اختلالات هم رفع شود و تاکیدکرد که نوسازی  زیرساخت های  ارتباطات همراه اول دستاوردهای بزرگی را نصیب این شرکت و مردم خواهد کرد.