به گزارش «نود اقتصادی» بنا به اعلام سازمان امور اداری و استخدامی ردیف قائم مقام به زودی از سازمانها و ادارات دولتی حذف می‌شود و تمام قائم مقامهای این سازمانها از سمت خود برکنار می شوند. در میان این مقائم مقامها نام افراد شاخصی مانند اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، مرضیه شاهدایی قائم مقام وزیر نفت، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امورخارجه و ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر کار دیده می‌شود.
نام تمام قائم مقامهایی که احتمالا به زودی سمت خود را از دست می‌دهند در جدول زیر می‌آید: