«نود اقتصادی»:مرکز آمار ایران خبرداده است که جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰، با محتمل ترین سناریو به بیش از ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید.

با توجه به اهمیت بررسی تغییرات جمعیتی کشور از نظر تعداد و ساختار جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی، مرکز آمار ایران نسبت به پیش‌بینی جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و نیز مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون نتایج مذکور اقدام کرد که این گزارش، با حضور متخصصان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نهایی شد.

برای انجام این پیش بینی از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» بهره گرفته شده است.

در این روش که متداولترین روش پیش بینی جمعیت  بوده، براساس عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.

این گزارش جمعیت کشور را در چهار سناریوی فرض باروری پیش بینی نموده که براساس این چهار سناریو، انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ در کمترین سطح به ۹۵.۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲.۵ میلیون نفر برسد.

از سویی دیگر، با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، محتمل ترین سناریو، کاهش تدریجی نرخ باروری و رقم ۱۰۱، ۳ میلیون نفر جمعیت در سال ۱۴۳۰ است.

همچنین به این ترتیب، جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ۳۵ سال آینده ادامه داده و انتظار می رود در سال ۱۴۳۰ شمسی جمعیت ایران به حدود ۱، ۳ برابر جمعیت سرشماری شده در سال ۱۳۹۵ برسد.

همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در هر چهار سناریو، روندی کاهشی خواهد داشت و در هر چهار حالت، در دهه های آتی به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید.