«نود اقتصادی»:معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت ورود بیشتر بخش خصوصی به حوزه بذر گفت: تولید بیش از 50 رقم آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

اسکندر زند در مراسم امضای قراردادهای انتقال دانش فنی تولید بذور ارقام اصلاح شده ، افزود: در بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان آغاز به کار کرده اند و 28 رقم گندم از سوی این بخش آماده شده که آزمایش های نهایی آن انجام و معرفی می شود.پ

وی گفت: دانشگاه ها نیز در این زمینه ورود کرده اند که تحت پوشش شرکت های دانش بنیان هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت : تعامل خوبی با بخش خصوصی داریم و بخش بزرگی از ارقام تولیدی را نیز به بخش خصوصی منتقل کرده ایم، زیرا معتقدیم راه نجات بذر نیز رفتن به سمت بخش خصوصی است.

زند با اشاره به اینکه 5 برنامه به نژادی در دستور کار قرار دارد، افزود: این برنامه ها در حوزه به نژادی زراعی، باغی، آبزیان، دام و گیاهان مرتعی تعریف شد.

وی با بیان اینکه به نژادی گندم تا سال 92 دولتی بوده است، ادامه داد: این امر اکنون به بخش های خصوصی، دولتی و بین الملل تقسیم شده است.

زند گفت: در بخش دولتی 30 مزرعه به نژادی با حدود 2 هزار و 700 لاین آزمایش می شود که خروجی آنها سالی 15 رقم گندم است.

وی با اشاره به اینکه ارقام به نژادی شده مقاوم در برابر خشکی هستند، افزود: در برنامه به نژادی بین الملل قراردادی با یک موسسه مکزیکی منعقد شده است که هزار و 800 لاین(خط) در حال آزمایش است و از تمام ظرفیت های بین المللی استفاده می شود.