«نود اقتصادی»:شرکت سایپادیزل،افزایش 26 درصدی هزینه های مالی،تغییر درترکیب تولید وفروش ،افزایش  نوسانات نرخ ارز و یکسان سازی نرخ ارز را مهمترین دلایل تعدیل سود و زیان این شرکت برشمرده است.

براساس گزارش این شرکت،افزایش 26 درصدی هزینه های مالی این شرکت درسال 96  ناشی از عدم تسویه بخش عمده ای از بدهی های بانکی و جریمه تاخیردرتسهیلات ارزی بانک صنعت ومعدن و تسعیرآن با نرخ اعلامی 42 هزار ریالی بانک مرکزی بوده است.

شرکت سایپا دیزل توضیح داده که درآخرین پیش بینی درآمد هرسهم سال 96 ترکیب فروش با 2659 دستگاه محصول اروپایی درنظرگرفته شده که فروش این شرکت درهمین سال به 2581 دستگاه اروپایی کاهش یافته و موجب کاهش فروش ناخالص شده است.

بر اساس اعلام سایپا دیزل،سود ناخالص این شرکت د رسال 96 از 12.3 درصد به عدد 11 درصدکاهش یافته است.

در انتهای گزارش این شرکت آمده است که بعد ازیکسان سازی  نرخ ارز توسط بانک مرکزی (هر دلار 42000) ریال، تمامی بدهی های این شرکت با این نرخ تسعیر شده که موجب افزایش هزینه های حاصل ازتسعیر ارز شده است.