«نود اقتصادی»- مدیرعامل شرکت زامیاد گفته است که عدم تامین به موقع مواد اولیه از سوی تامین کنندگان داخلی از یکسو و محدودیت‌های تامین قطعات وارداتی در خصوص محصولات سنگین و نیمه سنگین خود عامل مهمی در عدم تحقق پیش بینی تولید بوده است.

زیان انباشته شرکت زامیاد در پایان سال مالی 96 دستکم (۱,۲۹۴,۷۳۰) میلیون ریال بوده که در قیاس با سال مالی 95 حدود 170 درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمد زارع پوراشکذری افزوده است که عدم تحقق تعداد تولیدات پیش بینی شده، منجر به عدم تحقق تعداد فروش پیش بینی شده درسال 96 و پیرو آن کاهش درآمد هرسهم شده است.

به گفته وی،افزایش 20 درصدی هزینه های مالی شرکت زامیاد نسبت به پیش بینی قبلی، ناشی از عدم تحقق فروش پیش بینی شده و کاهش جریان ورودی نقدی و ضرورت اخذ تسهیلات بیشتر شده است.

برکنار از این،مدیرعامل شرکت زامیاد اضافه کرده که تغییردر سیاستهای فروش  نقدی به اعتباری به علت رکود حاکم بربازار منجر به افزایش اسناد دریافتی وخرید دین آنها نزد بانک ها ودست آخر تحمیل بیشتز هزینه مالی به این شرکت شده است.