به گزارش «نود اقتصادی»، نگاهی به شاخصهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که نزدیک به 31 میلیون تلفن ثابت در کشور دایری شده و ضریب نفوذ این بخش به 38.71 درصد رسیده است.

مقایسه آمار مربوط به این شاخص نشان می دهد که طی یکی دو سال گذشته با کمترین میزان رشد ضریب تلفن ثابت در کشور مواجه بودیم که این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

فعال شدن پروانه های تجاری FCP (ارتباطات ثابت) و MVNO (اپراتور مجازی تلفن همراه) می تواند از جمله دلایل ضمنی برای چنین افتی در شیب توسعه خدمات مخابراتی و از سوی دیگر کند شدن توسعه راه های ارتباطی از سوی شرکتهای دارای پروانه ارائه خدمات ثابت می توند دلیل دیگر باشد.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در حد فاصل سالهای 95 - 96 با 0.17 درصد رشد مواجه شده که البته میزان رشد این شاخص در بین سالهای 94 – 95 حدود 0.12 درصد بوده است.