فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته تا حدودی غیرطبیعی بود که ناشی از اثرات سیاست‌های خارجی و تحریم و نوسانات نرخ ارز بوده است؛ یعنی تفاوتی که در افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته با سال گذشته وجود دارد، همانا تحولات سیاسی و خروج آمریکا از برجام و سپس نوسانات نرخ ارز است.
 وی گفت: میگویند قیمت مسکن چون حباب دارد به زودی به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد، این تحلیل درست نیست و به نظر من نباید منتظر بازگشت قیمتها باشیم.

وی ادامه داد:‌ سالی باید 800 هزار واحد مسکونی ساخته شود که فکر میکنم سال پیش این عدد حدود 500 هزار خانه مسکونی بود.