«نود اقتصادی»:مدیر عامل مستعفی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه اعلام کرده است که تمایل چندانی به گرفتن مسئولیت در بدنه دولت ندارد.

فرشید گلزاده کرمانی در گفتگو با «نود اقتصادی» افزوده که چهار سال در سمت مدیریت عاملی شرکت فروشگاه رفاه بوده و تمامی ابتکار و ایده‌های خود را در این مدت خرج کرده است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سراسر کشور 220 فروشگاه فعال با 3000 پرسنل دارد.

گفتنی است گلزاده کرمانی، سال ۹۳ مسئولیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را عهده دار شده که پیشتر وی را در قامت مشاور رسانه‌ای ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف و عضو هیات موسس بنیاد امیدایرانیان می شناسند.

از زمان انتصاب او در هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های رفاه، انتقادهایی به این انتصاب در فضای رسانه کشور دست به دست شد که بیشتر به نداشتن سابقه فعالیتی وی درحوزه اقتصادی مربوط شده است.

گلزاده کرمانی تصریح کرده که باتوجه به تحقق جانشین پروری در شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه، در این برهه زمانی ترجیح داده است تا با کناره گیری، یک مدیر جدید و با انرژی بالاتر مسیر مدیریت در این شرکت را ادامه دهد و افزوده که این هم بخشی از فرایند مدیریت بوده که بعد از 4 سال تفویض اختیار به مدیری جدید انجام  می‌شود.

گفته می‌شود با وجود پذیرش استعفای گلزاده کرمانی، هنوز گزینه جایگزین وی معرفی نشده است!