«نود اقتصادی»:نقل از سازمان خصوصی سازی، ۱۰۲۵ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تاکنون توسط این سازمان به‌ صورت بلوکی و از طریق مزایده واگذار شده است.

از ۱۰۲۵ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تاکنون، ۲۸۵ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک واگذاری‌ها و ۷۳۹ میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکت های گروه دو واگذاری‌ها بوده است.