«نود اقتصادی»: واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران اعلام کرد که تعاونی ها در خرداد امسال 7درصد بیشتر از سال گذشته فرصت شغلی ایجاد کرده اند. 

این آمارها همچنین از افزایش ۱۲.۵ درصدی تعداد تعاونی های ثبت شده در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

تعداد ثبت تعاونی های جدید به تفکیک کد آیسیک در خرداد ماه سال ۹۷به شرح جدول ذیل است: