«نود اقتصادی»: نرخ مصوب آجیل و خشکبار در غرفه تره بار به شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

 

نرخ مصوب آجیل و خشکبار اعلام شد

نرخ مصوب آجیل و خشکبار اعلام شد

 

نرخ مصوب آجیل و خشکبار اعلام شد

 

نرخ مصوب آجیل و خشکبار اعلام شد

نرخ مصوب آجیل و خشکبار اعلام شد