«نود اقتصادی»:مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین،گفته که درحال حاضر فضای رقابتی ناسالم میان برخی از بیمه گران مستقیم برای صدور بیمه نامه با نرخ های نازل وجود داشته که این موضوع شرایط را برای شرکت های بیمه اتکایی پیچیده کرده است.

"مصطفی کیایی" درنامه خود به "عبدالناصر همتی"،رئیس کل بیمه مرکزی،تصریح کرده که با توجه به ابهام در آزادسازی نرخ حق بیمه، نظارت کارآمدی توسط بیمه مرکزی بر روی شرکت های بیمه مستقیم در صدور بیمه نامه بر اساس نرخ های فنی صورت نگرفته و موجب شده که در پی رقابت های ناسالم نرخ های حق بیمه با کاهش بسیار زیادی مواجه شوند که این امر تبعات بسیار سنگینی  را برای صنعت بیمه کشور خواهد داشت.

در ادامه این نامه تاکید شده که تفاوت بسیار زیاد نرخ بیمه نامه های  صادره با معیارهایی از جمله نرخ نامه مشورتی بیمه مرکزی تضعیف صنعت بیمه در آینده را می تواند به همراه داشته باشد و افزوده که این موضوع از جمله دربیمه های اتکایی نمود بیشتری خواهد داشت و از این بابت که شرکت های بیمه گر اتکایی به عنوان پذیرنده نهایی ریسک ها و قراردادها محسوب می شوند،درصورتی که بازار به سوی صدور بیمه نامه با نرخ های غیرفنی  پیش برود بیمه گران اتکایی چاره ای جز اتخاب گزینشی آنهم به صورت محدود را نخواهند داشت.

به گفته کیایی،باتوجه به اینکه بیمه گر اتکایی در قراردادهای مختلف بیمه گران مستقیم سهم دارند بنابراین در انتخاب ریسک نقشی نداشته و باید از پذیرش ریسک بیمه گر مستقیم پیروی کند و درحال حاضر امکان فعالیت بین المللی وجود نداشته و تنها بازار فعالیت برای این قبیل شرکت ها محدود به اتکایی داخل کشور است.