مهدی طغیانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص استعفای مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سیاست اقتصادی کشور اظهار کرد: خروج آقای نیلی ممکن است سه حالت داشته باشد؛ حالت اول شخصی باشد، حالت دوم می‌تواند اختلاف نظر با تیم اقتصادی باشد و حالت سوم ممکن است که شرایط از کنترل مجموعه خارج شده باشد و برای اینکه بار مسئولیت بر دوش وی نیفتد، قصد دارد از مجموعه تیم اقتصادی خارج شود. این 3 دلیل را می‌توان برای خروج افراد در تیم اقتصادی لحاظ کرد.

وی گفت: سیاست گذاری‌ها را معمولا یک تیم انجام می‌دهد و تصمیمیات کشور ما قائم به فرد نیست و حتی اگر آن شخص هم خیلی موثر باشد به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد. من معتقدم آقای مسعود نیلی یکی از افراد موثر در تیم اقتصادی دولت است و نظرات ایشان بسیار شنیده و اجرا شده است. اینکه آقای نیلی چرا استعفا می‌دهند باید ببینیم جزء کدام حالت ها قرارگرفته است.