«نوداقتصادی»:"حسین قضاوی"،معاون سابق بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی به ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک پیوست.

حسین قضاوی معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی علی طیب نیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که  اوایل مهرماه سال قبل ازاین معاونت جدا شد و صندلی خود را به عبدالرحمن ندیمی بوشهری سپرد.

درکارنامه کاری حسین قضاوی سوابق دیگری هم یافت می شودکه به غیر از مدیریت عاملی بانک توسعه و تجارت اکو، می توان  به سمت  قائم مقام بانک مرکزی او با  حکم محمود  احمدی نژاد  در سال86  هم اشاره داشت.