«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت بیمه تعاون،شرکت متبوع خود درصنعت بیمه را ناشناخته دانست وگفت که این شرکت در بازاربیمه فاقد حضور جدی  بوده وچند قرارداد محدود با حق بیمه بسیارکم داشته است، بنابراین باید به یک برند قابل اعتماد تبدیل شود.

"یونس مظلومی"،در گفتگو با نود اقتصادی،فروش شرکت بیمه تعاون درسال 95 راحدود 140 میلیاردتومان برشمرد و تاکیدکردکه این رقم برای بیمه تعاون بعد از4 سال سابقه فعالیت، بسیار اندک است.

وی، با بیان اینکه هیچ تمایلی به افزایش سهم موسسه ملل درشرکت بیمه تعاون وجود ندارد،تصریح کرد که از زمان حضور اودرشرکت بیمه تعاون،هیچ تحرکی دایر برحرکت سهم بیمه تعاون به سمت موسسه ملل وجود نداشته است.

به گفته مظلومی،لیست سهامداران شرکت بیمه تعاون برای نهاد ناظر قابل رویت بوده و هیچ سهمی خرید و فروش نشده و تمایلی هم از ناحیه موسسه ملل در تغییر ساختار سهام بیمه تعاون وجود نداشته است.

وی،افزود که درحین امضای قرارداد، تک تک بیمه نامه های درمان باید سودآور باشد و بیمه تعاون اعتقادی به عرضه بیمه درمان به صورت بسته ای ندارد و ادامه دادکه بیمه تعاون باور نداردکه بیمه نامه درمان ویترین صنعت بیمه است.

مظلومی،اظهار کردکه درشرایط فعلی،فروش اقساطی بیمه شخص ثالث دربیمه تعاون و به صورت کلی ممنوع  شده، چون بیمه شخص ثالث خود به خود زیان ده بوده، بنابراین بیمه نامه شخص ثالث فقط باید نقدی وسودآور باشد.

وی،درباره حاشیه سود ناچیز سهامداران صنعت بیمه  هم گفت که صنعت بیمه نیازمند سرمایه گذارانی است که خریدهای بلوکی و مدیریتی انجام دهند و نباید این دسته از خریداران عجله داشته باشند چون  نوع سودحاصل شده  درصنعت بیمه از نوع ارزش افزوده ای است و نه از جنس  تحقق  ای پی اس.!

به گفته وی،خریدسهام بلوکی درصنعت بیمه می تواند برای سرمایه گذارارزش افزده ایجاد کند.

مدیر عامل شرکت بیمه تعاون،وجود حواشی زیادپیرامون شرکت متبوع خود را به متنوع بودن سهامداران این شرکت مرتبط دانست و افزود:درز  برخی نقطه نظرات به رسانه ها منجر به شفافیت در عملکرد شرکت  بوده و از طرف دیگر منجر به ایجاد حاشیه می شود،بنابراین مدیریت بیمه تعاون درتلاش برای حذف شایعه ها است.

وی، درباره تاثیر برجام بر صنعت بیمه هم گفت که شرکت اسکور فرانسه در بازار بیمه ایران حضور داشته ، بنابراین معرفی ایران به عنوان هاب بیمه منطقه،به میزان تدبیر مدیران عامل صنعت بیمه بستگی دارد که تا چه میزان در اخذ رتبه بندی و دعوت از بیمه گران بین المللی چه مقدار موفق عمل کنند.

مظلومی، بیان داشت که مدیران عامل برخی شرکت های کوچکتر خارجی،در بازارهای بین المللی حضور فعالتری  در قیاس با مدیران عامل  شرکت های بیمه ای داخلی دارند که این یک نقطه ضعف است.

وی،درباره رقابت غیرحرفه ای در صنعت بیمه هم گفت که در این نوع رقابت، صنعت بیمه تعهدات آتی می فروشد و نمی توان  گذاشت که یک شرکت هرکاری که خواست انجام دهد، بنابراین نهاد ناظر باید جلوی رقابتهای  غیر حرفه ای را بگیرد و درصورت بروز مشکلی برای یک شرکت، بیمه نامه های فروخته بلاتکلیف خواهد بود.

مظلومی، درباره ترکیب سنی مدیران عامل شرکت های بیمه ای هم اظهارکردکه درکشورهای توسعه یافته مثل انگلستان  مدیران بازنشسته فقط به عنوان مشاور دریک شرکت فعالیت می کنند و نمی توانند به عنوان مدیران اجرایی،  مسئولیت قبول کنند.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون،اظهارداشت که درصنعت بیمه ایران باید ازتجربیات پیشکسوتان استفاده کامل را برد اما قبول مسئولیت امور اجرایی نیازمند انرژی و انگیزه نیروی جوان  بوده و باید افراد بازنشسته در صنعت بیمه ایران تجربه های خود را در اختیار نیروی جوان بگذارند.