«نود اقتصادی»:لیست مغازه های ۲۱ تا ۳۰ متر جهت رهن و اجاره در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

 

 

 

 

بهاری اجاره مغازه های ۲۱ تا ۳۰ متر در تهران