«نود اقتصادی»: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ حاکیست تعداد باسوادان کشور از  ٥٧٣٦٢ هزار نفر و نرخ ٨٤.٨ درصد در سال ١٣٩٠ به عدد ٦٢٦٦٧ هزار نفر و نرخ ٨٧.٦ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است.

نرخ باسوادی در سال ١٣٩٠ به تفکیک در مناطق شهری در میان مردان و زنان، به ترتیب ٩١.٥ و ٨٥.٦ درصد بوده است که در سال ١٣٩٥ این نرخ افزایش یافته و به رقم  ٩٣.٥ و ٨٨ درصد رسیده است.

در مناطق روستایی به ترتیب در میان مردان و زنان از٨٠.٦ و ٦٩.٤ در سال ١٣٩٠، به رقم  ٨٣.٩  و ٧٢.٩ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است. به عبارتی در مناطق روستایی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٠، نرخ باسوادی مردان و زنان به ترتیب ٣.٣ و ٣.٥ واحد درصد افزایش یافته است.

نتایج این سرشماری نشان می‌دهد بیشترین نرخ باسوادی در گروه سنی  ١٤-١٠ سال با ٩٨.٧ درصد بوده که این نرخ در بین مردان ٩٨.٧ و در زنان ٩٨.٦ درصد است.

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های کشور، مربوط به استان‌های تهران با ٩٢.٩، البرز با ٩٢.٢ و سمنان ٩١.٥ درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ٧٦، کردستان با ٨١.٥ و آذربایجان غربی با ٨٢ درصد بوده است.  

در نقاط شهری استان‌های کشور، بیشترین نرخ، مربوط به استان‌های تهران با ٩٣.٥، سمنان با ٩٣.٢ و البرز با ٩٢.٨ درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ٨٤.٢، کردستان با ٨٥.٣ و آذربایجان غربی با ٨٦.٢ درصد، بوده است.

همچنین در نقاط روستایی استان‌های کشور، بیشترین نرخ، مربوط به استان‌های بوشهر با ٨٥.٣، البرز با ٨٥، سمنان با ٨٤.٥ درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ٦٨.٢، کردستان با ٧٢.٣ و آذربایجان شرقی با ٧٤ درصد، بوده است.