«نود اقتصادی»: قیمت انواع شور و ترشی در بازار به شرح زیر است:

 

 

قیمت انواع شور و ترشی+جدول