«نود اقتصادی»: لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در ستارخان به شرح زیر است: 

 

 

آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در ستارخان