«نوداقتصادی»: رهن و اجاره در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

 

 

 

رهن و اجاره در برخی مناطق تهران (۱۸/مرداد/۹۷)