«نود اقتصادی»:شورای هماهنگی بانک ها بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری استان تهران را تعیین کردند. از این رو به دلیل تداوم شرایط جوی و ضرورت مدیریت انرژی، ب اتوجه به نامه شماره 97/01/24447مورخ 17 مردادماه سال 95 استاندار تهران ساعت شروع به کار تمامی بانک ها و موسسات اعتباری در استان تهران از تاریخ 20 مردادماه لغایت 31 مردادماه سال جاری از ساعت 6:30 صبح می باشد. ضرورت دارد رعایت صرفه جویی لازم در مصرف انرژی مورد توصیه قرار گیرد.