«نود اقتصادی»: مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص استفاده از کودهای زیستی در کشور، بیان کرد:  در ستاد توسعه زیست فناوری به دنبال این هستیم که کود شیمیایی را با کود زیستی و آلی ترکیب کنیم. 

وی افزود: استفاده از کود زیستی می تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد محصولات کشاورزی را افزایش دهد. هم چنین می تواند یک سوم واردات کود شیمیایی را به ایران کاهش دهد که رقمی معادل ۲۰۰ میلیون دلار در سال کاهش ارزبری اتفاق می افتد.

به گفته قانعی، کود زیستی به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، ریزاندامگان‌هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. 

وی ادامه داد: مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد و در واقع کودهای زیستی مواد نگه‌دارنده میکروارگانیزم‌های سودمند خاک است.