«نود اقتصادی»- مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران تایید کرده که مدت زمان پرداخت خسارت اسناد پزشکی در اداره کل متبوع او در مدت زمانی بین دو تا دو و نیم ماه صورت می‌پذیرد و در توضیح چرایی آن به دو دلیل اشاره داشته که دلیل نخست آن، سنگین بودن رقم خسارت پرداختی بوده که معادل تمام خسارت پرداختی کل بیمه های بازرگانی کشور بوده و بسیار سنگین است.

بابک عدلی در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه  خسارت اسناد پزشکی پیشتر در مدت زمان یک ماه و نیم پرداخت می شده، دلیل دوم را با توجه به شرایط بودجه ای کشور، ناشی از کمبود نقدینگی دانست که سبب شده تا خسارات اسناد پزشکی با تاخیر صورت بپذیرد.

وی افزود که بیمارستان های اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران درآمدی ندارند و جملگی هزینه بر هستند و ادامه داد که بیمه شدگان با در دست داشتن دفترچه های  تامین اجتماعی در مراکز درمانی تامین اجتماعی به صورت رایگان مورد معالجه قرار می گیرند، بنابراین تمام بخش درمان مستقیم تامین اجتماعی هزینه بر بوده و درآمد زا نیست.

عدلی، اذعان داشت که فلسفه وجودی درمان مستقیم در تامین اجتماعی، قانون الزام بوده بنابراین درمان مستقیم رایگان بوده و این سازمان مکلف به ارایه خدمات رایگان به بیمه شدگان است.