«نود اقتصادی»: قیمت انواع سبزی در بازار تره بار به شرح زیر است: 

 

 

قیمت انواع سبزی در بازار تره بار اعلام شد

قیمت انواع سبزی در بازار تره بار اعلام شد

قیمت انواع سبزی در بازار تره بار اعلام شد