«نود اقتصادی»: بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق روز دوشنبه پنجم شهریورماه، ۴۹ هزار و ۷۴۸ مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان ۵۰ هزار و ۴۵۷ مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف برق صنایع دیروز چهار هزار و ۵۱۹ مگاوات بود که در مقایسه با روز یکشنبه، حدود ۱۷۰ مگاوات افزایش داشته است.
گفتنی است، تولید روزانه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاه های برق آبی، بادی و خورشیدی برای روز گذشته چهار هزار و ۴۰۲ مگاوات بوده است.