به گزارش «نود اقتصادی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در مقاله‌ای با انتقاد از مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی نوشت: اگر نقدینگی های قبلی موجب تورم امسال شده است چطور شما در سال های ۹۳ تا۹۶ شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی می‌کردید چند بار سوال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید سکوت کردید. حالا شما می گویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمت ها را سه برابر کرده است.

دستیار ویژه فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام آور چند ماه گذشته به خاطر بمب نقدینگی است، از آنجا که در این روزها هر کس که می‌خواهد آدرس اشتباه به مردم بدهد و فجایع حادث شده در اقتصاد در ماههای اخیر را کم اهمیت جلوه دهد یا از مسئولیت فرار کند یا افرادی که از دانش اقتصادی بهره ندارند و همیشه نقل مجالس هستند و حتماً باید هر طور شده افاضه‌ای کنند به صورت کلی گویی می گویند نقدینگی باعث شده این فجایع به بار آید بدون اینکه اشاره کنند چگونه، چرا حالا، مگر در سال‌های اخیر رشد نقدینگی بیشتر از قبل بوده!

به نظر می‌رسد برای سرپوش گذاشتن بر این بلوای ارزی آقایان شروع به آدرس غلط دادن کرده‌اند ولی اتفاقا  در آن آدرس هم خودشان دوباره گیر می افتند چرا که با توصیه امثال همین افراد و با پشتیبانی رسانه‌ای خاص و طیف غیر مولدها این غول نقدینگی را ایجاد کرده‌اند خودشان بودند که این بانک ها را به جان مردم انداختند و امروز وقت آن رسیده است که افراد به جای پنهان شدن پشت آدرس های غلط و حمایت ذینفع‌های رانت خور  به طور شفاف تاوان  کرده های خود را بپردازند. وگرنه هرکس تمایل پیدا می کند تصمیمات سطحی بر اقتصاد و مردم تحمیل کند و کشور را به جای مسیر توسعه در مسیر ضد توسعه قرار دهد و با ذینفعان و رانت جویان حشر و نشر داشته باشد و در حاشیه یا متن مدیریت های کلیدی حکمرانی کند و جامعه را به تمسخر گیرد و در هیچ جا هم پاسخگو نباشد.