«نود اقتصادی»:هیأت مدیره بیمه دانا به اتفاق آراء، ابراهیم کاردگر نماینده سهام عدالت در هیأت مدیره این شرکت را به عنوان مدیرعامل جدید بیمه دانا انتخاب کرد.

بر اساس این گزارش، رضا جعفری، رئیس هیأت مدیره بیمه دانا در ابتدای نشست هیات مدیره از زحمات مدیر عامل قبلی شرکت تقدیر و پس از بررسی و اظهارنظر اعضای جلسه، ابراهیم کاردگر را به اتفاق آراء به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید این شرکت معرفی کرد.