قیمت ارزهای خارجی در بازار غیررسمی همچنان در مسیر افزایش قرار دارد، به طوریکه امروز یورو اروپا با مبلغ 18 هزار و 958 تومان در بازار آزاد معامله شد.

 

/////

/////

/////