علیرضا دقیقی اصلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد درباره دلایل افت قیمت دلار به حدود 13 هزار تومان به «نود اقتصادی» گفت: نه افزایش دلار در دو ماه اخیر و نه کاهش ناگهانی قیمت دلار ظرف دو روز گذشته هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد.

وی افزود: یکی از چیزهایی که ممکن است در این کاهش تأثیر گذاشته باشد دخالت بانک مرکزی است اما به جز این، اظهار نظر در رابطه با دلیل این افزایش ها و کاهش‌های قیمت ارز سخت است زیرا نه افزایش آن منطقی بود و نه این کاهش یکباره قیمت.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: می توان گفت که عاملی غیراقتصادی در قیمت نرخ ارز مؤثر بوده است، می تواند این عوامل سیاسی، انتظارات، و موج ایجاد شده و هیجانات باشد که نمی توان در این رابطه اظهار نظر کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنین افزایش ها و کاهش های انفجاری اقتصادی نیست زیرا واقعیت های اقتصادی این گونه نمود پیدا نمیکند، بنابراین هیچ گونه پیش بینی هم نمی توان از آینده و نرخ ارز داشت. تا مشخص نشود که سیاست بانک مرکزی در ادامه چه خواهد بود پیش بینی هم غیرممکن است.

مصاحبه: نسیم اسدپور