به گزارش «نود اقتصادی» علی رغم درج خبر مشکلات اقتصادی و خانوادگی کارکنان و کارگران شرکتهای تابعه خانه سازی ایران بابت حقوق معوقه ۵ تا ۷ ماهه شرکتهای مذکور و اطلاع رسانی گسترده به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، سید تقی نوربخش مدیرعامل این سازمان هیچگونه اقدام مناسبی در جهت حل این بحران بوجود آمده در شرکتهای خانه سازی ننموده است.