«نوداقتصادی»: رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داده که بعد از ابلاغ بخشنامه قانونی حذف ردیف قائم مقام 43 دستگاه مورد نظر، این ردیف از سامانه سازمان مذکور حذف شده است.

از قرار معلوم، در اسفندماه سال گذشته، حذف ردیف قائم مقام به صورت نامه به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی اعلام شد و در اوایل اردیبشهت ماه امسال هم این موضوع به صورت بخشنامه به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که بر این اساس، ردیف قائم مقام از همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حذف خواهد شد، مگر به موجب قانون و اساسنامه آن سازمان!

علیرضا شاهپری در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت با توجه به ابلاغ این بخشنامه، به همه دستگاههای اجرایی، هر گونه پرداختی به ردیف قائم مقام ممنوع بوده و حتی دستگاههای نظارتی هم به این امر ورود کرده و مانع از پرداخت شده اند.

به گفته وی، طبق این قانون و بخشنامه، ردیف قائم مقام در 43 دستگاه  دولتی حذف شده، مگر با مستند قانونی، درغیر اینصورت استثنایی در این خصوص  وجود ندارد.

شاهپری، اذعان داشته که پرداخت حقوق و مزایا در قالب ردیف قائم مقام از نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی  کل کشور خلاف قانون بوده و سازمان اداری و استخدامی کشور هم ردیف قائم مقام را به رسمیت نمی شناسد.

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی  گفته است که یکی دو مکاتبه برای  ماندن ردیف قائم مقام در یک سازمانی مطرح شد که این سازمان اعلام داشت که ردیف قائم مقام حذف شده و فقط می تواند آن فرد مشاور باشد.

وی در عین حال اعلام داشت که طبق قانون هر وزیری می‌تواند حداکثر 10 پست مشاور داشته باشد و مازاد براین تعداد، غیر قانونی بوده و سازمان اداری و استخدامی کشوری تا اکنون چنین اجازه ای به هیچ وزیری نداده است.