«نود اقتصادی»: قائم مقام شرکت بیمه کارآفرین استدلال کرده است که نداشتن سود نقدی شرکت متبوع او در یکسال اخیر دال بر خراب بودن و داشتن اشکال جدی در این شرکت نبوده و بیمه کارآفرین موقعیت دارایی و مالی خوبی دارد.

غلامعلی غلامی در گفتگو با «نود اقتصادی»، درباره فروش بیمه عمر و زندگی و ضرورت سرمایه‌گذاری اندوخته ریاضی یک هزار میلیارد تومانی بیمه گذاران طبق آیین نامه 60  اظهار داشت که شرکت بیمه کارآفرین، 700 میلیارد تومان از اندوخته خود را سپرده‌گذاری کرده، 100 میلیارد تومان در ساختمان سرمایه‌گذاری شده و 200 میلیارد تومان دیگر را به خرید سهام بانک کارآفرین اختصاص داده بنابراین، خریداران بیمه عمر از بیمه کارآفرین، سهامدار بانک کارآفرین بوده و پول آن متعلق به آنها است.

وی تصریح کرد که با توجه به ریزش ارزش سهام بانک کارآفرین در یکسال اخیر، رقم سرمایه‌گذاری تقلیل پیدا کرده و ریزش قیمت سهام موقتی بوده و ادامه داده که سود مشارکتی که به بیمه گذاران عمر داده نشده به دلیل کاهش ارزش سهام بوده است.

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه کارآفرین تاکید کرده که نگران کاهش ارزش سهم بانک کارآفرین نیست زیرا که به گفته او، بانک کارآفرین در رتبه بندی بانک مرکزی در زمره سه بانک اول بوده و زیربنای مستحکمی دارد و ممکن است که ریزش سهم در یکسال اخیر به دلیل نداشتن مدیرعامل بوده و دلیلی نمی‌شود که بانک مشکل پیدا کرده باشد.

وی تصدیق کرده که فروش بیمه نامه باربری شرکت بیمه کارآفرین، رشد زیادی نداشته و در فروش بیمه نامه شخص ثالث هم کاهش داشته که این کاهش آگاهانه بوده و توضیح داد که در رشته بیمه مسئولیت، بیمه کارآفرین  رشدی نداشته که درسال های اخیر ضریب خسارت آن افزایش داشته و تاکید کرده که کارآفرین در فروش بیمه نامه درمان بی گدار به آب نمی زند.

به گفته غلامی، کاهش فروش بیمه نامه مهندسی در کل صنعت عمومیت داشته زیرا  فعالیت های عمرانی در سال های اخیر کاهش یافته  و همه شرکت های بیمه ای  با تنزل پرتفوی مهندسی مواجه شده اند.

قائم مقام شرکت بیمه کارآفرین تعداد بیمه نامه های موجود عمرو زندگی شرکت متبوع خودرا 800 بیمه نامه دانست که تر وخشک کردن آن با اندوخته کلی 2 هزارمیلیارد تومانی که بخشی از ان نزد بیمه مرکزی است نیازمند یک ساختارقوی است.

وی،گفته که صورت های مالی بیمه عمر وزندگی را از سایر بیمه نامه های شرکت بیمه کارآفرین جدا کرده که این امردر صورت های مالی سود و زیان بیمه عمروسرمایه گذاری انعکاس یافته است.

غلامی، تایید کرده که بازنشسته بوده و ضمن رد صف بندی برای عدم استفاده از نیروهای بازنشسته در صنعت بیمه گفته است که باید به عملکرد افراد نگاه کرد و هر فردی که توانمند بوده ومادامی  که قدرت کارکردن دارد  باید از آن استفاده کرد.!