«نود اقتصادی»:صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در حکمی تقی محمدی را به سمت معاون توسعه منابع مدیرعامل منصوب کرد.

وی پیش از این مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

همچنین بر اساس ابلاغ صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس خباز به سمت مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.