«نود اقتصادی»: بیمه تعاون یکی از گزارش های قابل تامل را در بین شرکت های  بیمه ای ارایه کرد که بر این اساس، عملکرد این شرکت در دوره سه ماهه بیانگر روند روبه رشد سودآوری شرکت است.

درسه ماه نخست سال مالی، بیمه تعاون مبلغ 754میلیارد ریال درآمد حق بیمه داشت که نسبت به مدت مشابه 124 درصد رشد داشت.

از طرف دیگر شرکت در همین مدت 539میلیارد ریال هزینه خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه  با 189 درصد افزایش همراه بود.

اگرچه درآمد سرمایه گذاری شرکت از محل ذخایر فنی با 69 درصد رشد نسبت به مدت مشابه مبلغ 26 میلیارد ریال حاصل شده ، اما درآمد سرمایه گذاری شرکت از محل سایر منایع تقریبا مشابه پارسال و بالغ بر 14 میلیارد ریال ثبت  شده است.

سودعملیاتی"وتعاون" درسه ماه نخست سال جاری بالغ بر 16 میلیارد ریال ثبت شده که رشد قابل توجه 375 درصدی را نسبت به مدت مشابه تصریح می کند.

سود خالص بیمه تعاون در دوره سه ماه نخست سال نیز بالغ بر 16 میلیارد ریال شده که نسبت به مدت مشابه 216 درصد رشد داشت.

این شرکت درپایان دوره سه ماهه با سرمایه 490میلیارد ریال ،برای هر سهم مبلغ 34 ریال سود محقق ساخت، در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته مبلغ 11ریال سود محقق کرده بود.

البته جمع دارایی های بیمه تعاون در دوره سه ماهه 3839 میلیارد ریال شده که 19 درصد رشد را طی سه ماه اخیر خاطر نشان می کند.

همچنین جمع حقوق صاحبان سهام این شرکت در پایان دوره سه ماهه542میلیارد ریال ثبت شده است که نشان دهنده شرایط مناسب شرکت بیمه تعاون است.