«نود اقتصادی»- معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری هشدار داده است که با توجه به کاهش سن برقراری بازنشستگی از 60 به 51.5 سال، افزایش امید به زندگی در کشور و حرکت منابع استخدامی‌های جدید به سمت سازمان تامین اجتماعی، ورودی‌های صندوق متبوع او به شدت کاهش یافته و حتی به مرز صفر رسیده است.

در حال حاضر، یک میلیون و 380 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند که گفته می‌شود که این رقم در سال آتی به یک میلیون و 500 هزار نفر خواهد رسید.

صندوق‌های بازنشستگی به طور معمول، با دو مشکل مواجه هستند، اول اینکه مجموع مستمری‌هایی که باید بپردازند افزایش یافته، در حالی که حق بیمه دریافتی به همین اندازه بالا نرفته یا حتی در مواردی پایین آمده است.

نکته دیگر، کاهش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مستمری بگیری بوده که باعث شده تا سن بازنشستگی به حدود ۵۲ سال در ایران برسد در حالی که میانگین سن بازنشستگی در جهان حدود ۶۵ سال است. بر کنار از این، درآمد‌های مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌های آنان محقق نشده است.

محمد علی ابراهیم زاده در گفتگو با «نود اقتصادی» تایید کرده که تا پنج سال آینده، یک سوم از جمعیت شاغلین کشور به جمعیت بازنشستگان این صندوق افزوده خواهند شد و ادامه داد که  این امر به صندوق فشار سنگینی وارد خواهد آورد و یک تهدید بسیار جدی برای منابع صندوق بازنشستگی کشوری به شمار می آید.

وی توضیح داد که عمده ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به کارکنان استخدامی در اوایل دهه 60 بوده که اکنون به مرز 30 سال خدمت خود رسیده‌اند حال آنکه اکنون و به دلیل تاکید قانونگذار عمده استخدام‌ها پیمانی بوده و کارکنان پیمانی هم منابع خود را به سمت تامین اجتماعی هدایت می‌کنند بنابراین منابع صندوق بازنشستگی و ورودی آن‌ها در حال کاهش است.

ابراهیم زاده اذعان داشته است که نزدیک به 20 هزار میلیارد از کمک مصوب 40 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص خواهد یافت و ادامه داد که با توجه به افزایش میانگین 19 درصدی حقوق صندوق احتمال دارد که سهم صندوق از کمک 50 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌ها در سال 98 به 30 هزارمیلیارد تومان برسد.

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، راه حل‌های جلوگیری از محدودتر شدن منابع  صندوق بازنشستگی کشوری را عمدتا بلندمدت دانست اما گفت که در کوتاه مدت باید جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت و توضیح داد که منظور از کاهش هزینه، پرداخت‌هایی است که در قالب اصلاحات برای شاغلینی که می‌خواهند زودتر بازنشست شوند بوده، بنابراین باید در مقطع زمانی و به صورت ضربتی تعداد بازنشسته‌ها را کاهش داد.

به گفته وی در اینصورت، هم جلوی افزایش خروجی منابع گرفته شده و هم از افت بیشتر ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری جلوگیری می‌شود.