«نود اقتصادی»:قیمت انواع لوازم ماهیگیری در بازار به شرح زیر است: 

 

خرید لوازم ماهیگیری در بازار چقدر هزینه دارد؟