«نود اقتصادی»: شرکت بیمه تعاون سود قطعی 22.25درصدی بیمه های عمر در سال 1396 را واریز کرد .

شرکت بیمه تعاون در راستای اجرای مواد آیین نامه 68 شواری عالی بیمه، پس از مشخص شدن منافع به دست آمده از مجموع معاملات بیمه های عمر و سرمایه گذاری در سال 1396، منافع حاصله را به نسبت هر بیمه نامه و با نرخ 22.25 درصدی به اندوخته این بیمه نامه ها واریز کرد.