«نود اقتصادی»: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در 5 سالی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران نزدیک به 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

تا قبل از روی کار آمدن عباس آخوندی در اواسط سال 1392، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود 3.7 میلیون تومان بود.

بر اساس گزارش جدید وزارت راه، در مهرماه امسال قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود 8.6 میلیون تومان رسیده است.

بدین ترتیب در 5 سالی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد،  نزدیک به 5 میلیون تومان بر قیمت مسکن افزوده شد.

این آمار گویای آن است که در نتیجه عملکرد همه دولت‌های قبل از دولت روحانی، قیمت مسکن در تهران 3.8 میلیون تومان گران شده بود، اما در دوره آخوندی به تنهایی 5 میلیون تومان دیگر بر قیمت مسکن در تهران اضافه شده است.